08.01.2018

На основание чл.31, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на четиридесет и първо /извънредно/заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 09.01.2018г. (вторник) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.