08.03.2019
На основание чл.31, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на шейсет и второ (извънредно) заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 11.03.2019г. (понеделник) от 15:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово.

дневен ред