На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и първо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.02.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

Дневен ред