На основани Чл. 59, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на 25.02.2019г. от 10:00 часа, в кабинета на председателя на ОбС - Ценово, ще се проведат обществени консултации във връзка с внесена докладна записка за Приемане на изменение и допълнение на Наредба №2 за общинската собственост.