20.05.2019

На основание чл.31, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на шейсет и пето (извънредно) заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 23.05.2019г. (четвъртък) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово.   

Дневен ред