01.06.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Галина Цветанова Георгиева
Председател на Общински съвет - Ценово

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за общинската собственост, приета с Решение № 219 по Протокол № 32/26.07.2017 г., изм. с Решение № 281 по Протокол № 42/31.01.2018 г.

 

цялото предложение >>