28.02.2018

Протокол от проведената консултация с кмета на Община Ценово на 27.02.2018., във връзка с внесената докладна записка за  Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ, Мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение №5 по протокол №3/25.11.2015 на Общински съвет - Ценово.