Имаме удоволствието да ви съобщим, че Общински съвет Ценово разполага със собствен уебсайт.
На него освен досегашната информация, след направени промени в Правилника за дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с цел по-голяма прозрачност и достъпност за жителите на общината, въведохме и излъчванена заседанията по електронен път, в реално време, на интернет страницата на Общински съвет. Информация свързана със съдържанието на докладните записки, които ще се разглеждат на предстоящите заседания на Общински съвет. Освен това със свое решение общинските съветници чрез определяне на срок, начин и ред, дадоха възможност на гражданите да вземат отношение по точки от дневния ред.