12.12.2019

На осн. чл. 23, ал 4, т. 1, чл.25, т. 1 ЗМСМА и във вр, с чл. 12, ал, 1, т, 1 ПОДОСНКВОА, свиквам на четвърто редовно заседание Общински съвет Ценово, което ще се проведе на 20.12.2019 г. от 09.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.
покана и дневен ред