Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >> РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>

Новини

Уебсайт на Общински съвет Ценово
01.03.2018

Съобщения

График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Март 2018 г.
19.03.2018
Срок за входиране на докладни записки – 19.03.2018
12.03.2018
Протокол от проведената консултация с кмета на Община Ценово
28.02.2018
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Февруари 2018 г.
27.02.2018
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Февруари 2018г.
26.02.2018
Срок за входиране на докладни записки - 19.02.2018
12.02.2018
Срок за входиране на докладни записки - 19.02.2018
12.02.2018
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Януари 2018 г.
29.01.2018
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Януари 2018 г.
22.01.2018
Срок за входиране на докладни записки - 22.01.2018
15.01.2018