Обществено обсъждане на проекти за решения

25.03.2024
СПРАВКА
 Към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово.
 
 
11.03.2024
СПРАВКА
 Към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово.
 
 
11.03.2024
СПРАВКА
 Към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.
 
 
07.03.2024
 
 
21.02.2024
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.
 
 
 
07.02.2024
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От д-р Петър Георгиев Петров
 Кмет на Община Ценово, област Русе
 
 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.
 
 
 
07.02.2024
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
 
 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово.
 

 

05.02.2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от Георги Любенов Георгиев
Председател на Общински съвет - Ценово
 
  Относно: Проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.
 
 
05.02.2024
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   ОТНОСНО: приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2024 г. – 2027 г.  
Община Ценово съобщава на всички жители на общината, че на 14.02.2024 г., от 9.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово, ще се проведе публично обсъждане на Стратегията за управление и разпореждане с общинската собственост на община Ценово за периода 2024 г. – 2027 г.
 
 
 
08.01.2024
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 
 
 ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2024г. - 31.12.2024г.
 
 
24.08.2023
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово

 

24.07.2023
Протокол от публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета

 

04.07.2023

СЪОБЩЕНИЕ 

във връзка с приемане на предложения и становища относно Проекта на плана за действие при възникване на нефтени разливи по река Дунав, крупни катастрофи и инциденти при осъществяване корабоплаването по реката и бреговата инфраструктура

Настоящият план за защита при възникване на нефтени разливи по река Дунав, крупни катастрофи и инциденти при осъществяване на корабоплаването по реката и бреговата инфраструктура на община Ценово се изготвя на основание чл.6, т 6,  чл.9 ал.1,  ал.2 и ал.10  във връзка с чл. 65 от Закона за защита при бедствия. 
цялото предложение >>   

 

18.01.2023

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 

ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2023г. - 31.12.2023г.
Проект на гадишната програма>>  

 

24.11.2022
Одобряване на План-сметка и определяне размера на Такса битови отпадъци за 2023 г.

 

24.11.2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Цветомир Петров
ЗА Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба №19 за местните данъци в Община Ценово.
цялото предложение >>  

 

24.11.2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Цветомир Петров
ЗА Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.
цялото предложение >>  

 

 

22.11.2022

СПРАВКА

ОТНОСНО: постъпилите предложения  във връзка с проект на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово
В посочения срок няма постъпили предложения и становища по проекта.
Виж справката >>  

 

 

14.11.2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 
  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.

 

20.10.2022

СЪОБЩЕНИЕ 
за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с внасянето на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово и съгласно изискванията на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Ценово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg или в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66.

цялото предложение >>   

 

20.09.2022

СПРАВКА

ОТНОСНО: постъпилите предложения и становища във връзка с проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово
В посочения срок няма постъпили предложения и становища по проекта.
Виж справката >>   

 

19.08.2022
Протокол обществено обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджет 2021 г. на Община Ценово

 

18.08.2022
Проект за Наредба за изм. и доп. на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.

 

18.08.2022

СЪОБЩЕНИЕ 
за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово
Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с внасянето на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово и съгласно изискванията на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Ценово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg или в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. 

 

20.07.2022
Покана за публично обсъждане на годишният отчет за изпълнението на Бюджет 2021 г. на Община Ценово.
Годишен отчет за изпълнението на Бюджет 2021 г. на Община Ценово.

 

01.04.2022
Бюджет Община Ценово 2022 г.
Протокол Обществено обсъждане Бюджет 2022 г. и Справка за постъпилите предложения, получени в рамките на Общественото обсъждане

 

18.03.2022
Съобщение за обществено обсъждане на Бюджет 2022 г. на Община Ценово

 

11.02.2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от Цветомир Петров
За Кмет на Община Ценово, област Русе 
Съгласно Заповед № 012/07.01.2022
 
 ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2022г. - 31.12.2022г.
 

 

 

16.08.2021
- Справка за получени предложения и становища  - Наредба за измение на Наредба № 11 за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община Ценово

- Справка за получени предложения и становища - Отчет на Бюджет 2020 г.

 

 

11.08.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 

  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №14 за условията и реда за записване, отписване и приемане на децата в предучилищна възраст в детските градини в Община Ценово.

цялото предложение >>

 

02.07.2021

Съобщение за обществено обсъждане 

На 13.08.2021 г. в Общински съвет ( заседателна зала ) от 09.30 ч. ще се проведе  обществено обсъждане на Наредба за изменение на Наредба № 11 - за обема на животновъдната дейност и  местата за отглеждане на селскостопанските животни  на теритарията на Община Ценово.

Всички заинтересовани лица ( физически и юридически ) са поканени да участват в обсъждането!

Линк към Наредбата тук: http://obs.tsenovo.eu/obshtestveno-obsajdane-na-proekti-za-reshenia

 

13.07.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 

  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №11 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни  на теритарията на Община Ценово.
цялото предложение >>

 

15.03.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 
  Относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. с т. 1.6 Отдаване под наем на помещения.

 

10.03.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

  Относно: приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от общински горски фонд на Община Ценово за 2021 г. 

Цялото предложение >>   
Годишен план 2021 >>    

 

09.03.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: Коригиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г. 

Цялото предложение >> 

 

22.12.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.  

Цялото предложение >>   

Проект на Годишната Програма >>    

 

 

17.12.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на ОБщинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Ценово. за периода 2021 - 2025г.

 

Цялото предложение >>  

 

25.11.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Одобряване на План-Сметка и определяне на зазмера на "Такса за битови отпадъци" за 2021г.  

Цялото предложение >>

 

 

15.10.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. с т. 2.4 Продажба на имоти общинска частна собственост. и т. 2.4.1 Продажба на имот №291 по кадастралния план на с. Пиперково, представляващ масивна едноетажна сграда с две стаи със застроена площ 45 м² построена върху общински терен.

Цялото предложение >>  

 

22.07.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. точка 2.3.1 Ликвидиране на съсобственост. Определяне на продажната цена на незастроен терен от 1606 м² представляващ 1606/10642 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 36316.63.50 по кадастрална карта на с. Караманово. Даване съгласие за неговата продажба.

Цялото предложение >>  

 

21.07.2020
Протокол от обществено обсъждане на Отчет за бюджет 2019 г.   

 

10.07.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на т.1.1.1 Отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища и мери т. 1.2. Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване  отглеждане на трайни насаждения от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г. 

Цялото предложение >>  

 

22.06.2020
1. Предложение на П. Панева, общински съветник относно Наредба № 11 за обема на отглежданите животни на територията на Община Ценово.
2. Справка за постъпилите предложения в срока на обществено обсъждане  - Наредба № 11 за обема на отглежданите животни на територията на Община Ценово.
3. Справка за постъпилите предложения в срока на обществено обсъждане  - Наредба № 3 - за определянето  администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.

 

17.06.2020
Предложение от Полина Панева относно Наредба № 11 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Ценово

 

17.06.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г.–31.12.2020г. т.6. Придобиване на имоти чрез разпоредителни сделки с т. 6.1 Придобиване на недвижими имоти чрез закупуване на обект „бригадирски лагер” с. Ценово. Определяне пазарната цена на обекта и даване съгласие за продажбата му. 

Цялото предложение >>  

 

09.06.2020
Съгласно чл.140, ал. 4 ЗПФ - Председателят на Общински съвет Ценово организира публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджет 2019. 
Датата за общественото обсъждане е 07.07.2020 г. - 10 ч. в залата на Общински съвет.

Отчетът може да се прочете тук >>

 

 

08.06.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и осигоряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово.

Цялото предложение >>  

 

21.05.2020 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.

Цялото предложение >>   
Финансов анализ >>   
Предложение за нови цени >>  

 

20.05.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба  № 11 за обема на живатновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Ценово.

 

Цялото предложение >>  
Проект на Наредба №11 >>   

 

 

12.05.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на наредба за изменение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово.

Цялото предложение >>  

 

23.04.2020
Справка за предложения/становища, относно Наредба за изменение на Наредба № 19 за местните данъци и такси

 

30.03.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на т.1.1 Отдаване под наем или аренда на земеделска земя  от годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

цялото предложение >>   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 >>   

 

28.01.2020

СЪОБЩЕНИЕ 

за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с внасянето на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово и съгласно изискванията на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Ценово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg или в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66.

цялото предложение >>  

 

 22.01.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово.

Цялото предложение >>  
Проект на плана защита при бедствия>>  

 

08.01.2020

СЪОБЩЕНИЕ 

за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово 

Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с внасянето на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово и съгласно изискванията на чл.26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Ценово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg или в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66.

цялото предложение >> 

 

03.01.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.  

 

Цялото предложение >>   
Проект на годишната програма>>   

 

 

19.11.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Одобряване на План - Сметка и определяне на размера на "Такса битови отпадъци" за 2020г.

цялото предложение >>