Обществено обсъждане на проекти за решения

 

16.08.2021
- Справка за получени предложения и становища  - Наредба за измение на Наредба № 11 за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община Ценово

- Справка за получени предложения и становища - Отчет на Бюджет 2020 г.

 

 

11.08.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 

  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №14 за условията и реда за записване, отписване и приемане на децата в предучилищна възраст в детските градини в Община Ценово.

цялото предложение >>

 

02.07.2021

Съобщение за обществено обсъждане 

На 13.08.2021 г. в Общински съвет ( заседателна зала ) от 09.30 ч. ще се проведе  обществено обсъждане на Наредба за изменение на Наредба № 11 - за обема на животновъдната дейност и  местата за отглеждане на селскостопанските животни  на теритарията на Община Ценово.

Всички заинтересовани лица ( физически и юридически ) са поканени да участват в обсъждането!

Линк към Наредбата тук: http://obs.tsenovo.eu/obshtestveno-obsajdane-na-proekti-za-reshenia

 

13.07.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 

  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №11 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни  на теритарията на Община Ценово.
цялото предложение >>

 

15.03.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 
  Относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. с т. 1.6 Отдаване под наем на помещения.

 

10.03.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

  Относно: приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от общински горски фонд на Община Ценово за 2021 г. 

Цялото предложение >>   
Годишен план 2021 >>    

 

09.03.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: Коригиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г. 

Цялото предложение >> 

 

22.12.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.  

Цялото предложение >>   

Проект на Годишната Програма >>    

 

 

17.12.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на ОБщинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Ценово. за периода 2021 - 2025г.

 

Цялото предложение >>  

 

25.11.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Одобряване на План-Сметка и определяне на зазмера на "Такса за битови отпадъци" за 2021г.  

Цялото предложение >>

 

 

15.10.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. с т. 2.4 Продажба на имоти общинска частна собственост. и т. 2.4.1 Продажба на имот №291 по кадастралния план на с. Пиперково, представляващ масивна едноетажна сграда с две стаи със застроена площ 45 м² построена върху общински терен.

Цялото предложение >>  

 

22.07.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. точка 2.3.1 Ликвидиране на съсобственост. Определяне на продажната цена на незастроен терен от 1606 м² представляващ 1606/10642 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 36316.63.50 по кадастрална карта на с. Караманово. Даване съгласие за неговата продажба.

Цялото предложение >>  

 

21.07.2020
Протокол от обществено обсъждане на Отчет за бюджет 2019 г.   

 

10.07.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на т.1.1.1 Отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища и мери т. 1.2. Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване  отглеждане на трайни насаждения от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г. 

Цялото предложение >>  

 

22.06.2020
1. Предложение на П. Панева, общински съветник относно Наредба № 11 за обема на отглежданите животни на територията на Община Ценово.
2. Справка за постъпилите предложения в срока на обществено обсъждане  - Наредба № 11 за обема на отглежданите животни на територията на Община Ценово.
3. Справка за постъпилите предложения в срока на обществено обсъждане  - Наредба № 3 - за определянето  администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.

 

17.06.2020
Предложение от Полина Панева относно Наредба № 11 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Ценово

 

17.06.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г.–31.12.2020г. т.6. Придобиване на имоти чрез разпоредителни сделки с т. 6.1 Придобиване на недвижими имоти чрез закупуване на обект „бригадирски лагер” с. Ценово. Определяне пазарната цена на обекта и даване съгласие за продажбата му. 

Цялото предложение >>  

 

09.06.2020
Съгласно чл.140, ал. 4 ЗПФ - Председателят на Общински съвет Ценово организира публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджет 2019. 
Датата за общественото обсъждане е 07.07.2020 г. - 10 ч. в залата на Общински съвет.

Отчетът може да се прочете тук >>

 

 

08.06.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и осигоряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово.

Цялото предложение >>  

 

21.05.2020 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.

Цялото предложение >>   
Финансов анализ >>   
Предложение за нови цени >>  

 

20.05.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба  № 11 за обема на живатновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Ценово.

 

Цялото предложение >>  
Проект на Наредба №11 >>   

 

 

12.05.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на наредба за изменение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово.

Цялото предложение >>  

 

23.04.2020
Справка за предложения/становища, относно Наредба за изменение на Наредба № 19 за местните данъци и такси

 

30.03.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на т.1.1 Отдаване под наем или аренда на земеделска земя  от годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

цялото предложение >>   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 >>   

 

28.01.2020

СЪОБЩЕНИЕ 

за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с внасянето на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово и съгласно изискванията на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Ценово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg или в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66.

цялото предложение >>  

 

 22.01.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово.

Цялото предложение >>  
Проект на плана защита при бедствия>>  

 

08.01.2020

СЪОБЩЕНИЕ 

за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово 

Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с внасянето на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово и съгласно изискванията на чл.26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Ценово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg или в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66.

цялото предложение >> 

 

03.01.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.  

 

Цялото предложение >>   
Проект на годишната програма>>   

 

 

19.11.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Одобряване на План - Сметка и определяне на размера на "Такса битови отпадъци" за 2020г.

цялото предложение >>