Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >> РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>

Новини

Уебсайт на Общински съвет Ценово
01.03.2018

Съобщения

Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Юли 2018г.
02.07.2018
Срок за входиране на докладни записки - 13.07.2018г.
02.07.2018
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юни 2018г.
19.06.2018
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Юни 2018 г.
14.06.2018
Провеждане на заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество"
07.06.2018
Срок за входиране на докладни записки - 13.06.2018г.
05.06.2018
Предложение от Председателя на ОбС Ценово относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
01.06.2018
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.май 2018г.
28.05.2018
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Май 2018 г.
22.05.2018
Срок за входиране на докладни записки - 21.05.2018г.
11.05.2018