Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

Новини

Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Покана и дневен ред за пето редовно заседание на ОбСъвет
22.01.2020
Покана и дневен ред за заседание на комисиите
22.01.2020
Обществено обсъждане на бюджета за 2020 г.
08.01.2020
Заседания на постоянните комисии месец декември 2019
12.12.2019
4-то редовно заседание на ОбС Ценово през декември
12.12.2019
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Ноември 2019 г.
22.11.2019
График за провеждане на ивънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м. Ноември 2019г.
18.11.2019