Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

Новини

Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Докладна записка от Председателя на Общински съвет Ценово за отмяна на Наредба 11
25.02.2020
Покана и дневен ред на 7 редовно заседание на Общински съвет Ценово
24.02.2020
Покана и дневен ред на седмо редовно заседание на комисии 21.02.2020 г.
19.02.2020
Покана и дневен ред комисии - 07.02.2020 г.
05.02.2020
Покана шесто извънредно заседание 12.02.2020 г
05.02.2020
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
28.01.2020
Докладна записка вх.№100 от 23.01.2020 и приложения към нея
28.01.2020
Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет
27.01.2020
Покана и дневен ред за пето редовно заседание на ОбСъвет
22.01.2020
Покана и дневен ред за заседание на комисиите
22.01.2020