Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 33 от 26.06.2019 на Административен Съд Русе >>
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 03.09.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Коледари в общински съвет Ценово
21.12.2018
Конкурс за автентична сурвакница
20.12.2018
Ценово подкрепи кандидатстване за безлихвен заем по ПУДОС
18.12.2018
Продажбата на два имота одобриха съветниците в Ценово
28.11.2018
Уебсайт на Общински съвет Ценово
01.03.2018

Съобщения

График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Септември 2019 г.
17.09.2019
График за провеждане на публично заседание на ВК за откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебен заседател за Окръжен съд-Русе към Общински съвет-Ценово за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за район на Окръжен съд - Русе
02.08.2019
Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели от Община Ценово за района на Окръжен съд - Русе
02.08.2019
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Юли 2019г.
26.07.2019
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Юли 2019 г.
22.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за съдебни заседатели
12.07.2019
Провеждане на заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество"
24.06.2019
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Юни 2019 г.
17.06.2019
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Май 2019г.
23.05.2019
Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Май 2019г.
20.05.2019