Комисии към ОС 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, ИНВЕСТИЦИОННА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, НОРМАТИВНА УРЕДБА, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 
 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО