Правилник на Общински съвет

 

 П Р А В И Л Н И К   
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, 
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ 
     Мандат 2015 – 2019 г.