Правилник на Общински съвет

 

 П Р А В И Л Н И К   
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, 
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 16/28.12.2023 по
ПРОТОКОЛ № 5/28.12.2023
 
 
Мандат 2023-2027 г.
 

 целият правилник >>