Правилник на Общински съвет

 

 П Р А В И Л Н И К   
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, 
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 
№ 41/28.02.2020 по
ПРОТОКОЛ № 7/28.022020
 
 
Мандат 2019-2023 г.

 

 целият правилник >>