Състав и Решения на Общинския Съвет Мандат 2007-2011 г.

Коалция “Бъдеще за Община Ценово” /ССД, ЗНС, ДПС/
Галина Маринова Александрова 
     Висше образование - икономист
     За контакти: 08122/20 75, 0878 671 309, 0888 286 682
Шафкет Даудов Раимов 
     Средно специално образование – шлосер монтьор
     За контакти: 08122 22 33, 0887 763 412
Петър Ангелов Ангелов 
     Висше образование - икономист
     Пенсионер
     За контакти: 08122 26 17, 0888 470 032 
Иван Николаев Христов 
     Средно специално образование – минен специалист
     Пенсионер
     За контакти: 081268 328 

ПП “БСП”
Симеон Маринов Монев 
     Висше образование – инженер
     Месторабота: ЕТ “СИКА” – с. Ценово
     За контакти: 08122 21 80, 08122 24 38, 0889 154 800
Михаил Билев Петков 
     Висше образование – агроном
     Месторабота: Земеделска кооперация - с. Караманово
     За контакти: 08127 500, 08127 326, 0897 955 242
Димитър Методиев Димитров 
     Висше образование – икономист
     Месторабота: Земеделска кооперация - с. Новград
     За контакти: 08124 485, 08124 468, 0884 300 658

ПП “НДСВ”
Петър Георгиев Петров 
     Висше образование – ветеринарен лекар
     За контакти: 0886 214 261
Анета Иванова Ирманова 
     Висше образование –
     - бакалавър „ Предучилищна педагогика” в Шуменски университет „ Еп. К. Преславски”
     - магистър „ Стопанско управление” в СА „ Д. А. Ценов” гр.Свищов
     Месторабота: „Велмар Брокерс" АД - застраховател
     За контакти: 0886 511 489, 0879 279 160
Любен Иванов Игнатов 
     Средно специално образование – тракторист-машинист
     Месторабота: Управител на фирма
     За контакти: 0887 761 234

ПП “АТАКА”
Йордан Георгиев Йорданов 
     Висше образование – магистър биология и химия
     Месторабота: ОУ “Христо Ботев” - с. Караманово
     За контакти: 08127 224, 08127 320, 0878 584 866, 0885 656 793
Елка Димитрова Димитрова 
     Висше образование – икономист, педагог
     За контакти: 08122 27 77, 0887 685 724

ПП “ГЕРБ”
Веселин Димитров Стефанов
     Медицинско образование - фелшер
     За контакти: 08122 27 82, 0889 181 094

 
 

 

"ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ"

Приет с Решение № 5 по Протокол № 3/29.11.2007 г.
Изм., Решение № 36 по Протокол № 8/26.02.2008 г.
Изм., Решение № 85 по Протокол № 14/18.06.2008 г.
Изм., Решение № 103 по Протокол № 16/29.07.2008 г.
Изм., Решение № 183 по Протокол № 31/05.02.2009 г.
Изм., Решение № 203 по Протокол № 34/06.03.2009 г.

 

 

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ
Приет с Решение № 278 по Протокол № 48/23.09.2009 г.
Раздел I
Общи положения
Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и семейства в рамките на мандата на Общинския съвет от общинския бюджет на Община Ценово.
Чл.2. По решение на Общинския съвет се отпуска еднократна помощ на:
1. Хора с трайни увреждания над 50 %
2. Деца в неравностойно положение
3. Деца с изявени дарби и особени възможности
4. Семейства и домакинства , пострадали от бедствия, аварии и пожари.
Чл.3.Еднократна помощ се отпуска на лица и семейства с постоянен адрес на територията на общината след съгласуване с Кмета на населеното място.

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.01. 2011 г. -  31.12.2011 г.

  Приета с Решение № 463 по Протокол № 80/16.02.2011 г.

  Доп., Решение № 500 по Протокол № 86/29.06.2011 г.
  Изм., Решение № 501 по Протокол № 86/29.06.2011 г.
  Доп., Решение № 508 по Протокол № 87/27.07.2011 г.
  Доп., Решение № 523 по Протокол № 88/31.08.2011 г.
  Доп., Решение № 530 по Протокол № 90/29.09.2011 г.
 Доп., Решение № 531 по Протокол № 90/29.09.2011 г.

цялата програма DOC