Наредби, Правилници и Програми

НАРЕДБИ

Наредба № 1 За поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово  
Наредба № 2 За общинската собственост на Община Ценово
Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите, предоставени от Община Ценово.        
Наредба № 4 За устройството и управлението на гробищните паркове(гробищата) и обредните зали в тях на територията на община Ценово     

Наредба № 5 За управление на отпадъците на територията на Община Ценово
Наредба № 6 За опазване на полските имоти и селскостопанското имущество 
Наредба № 7 За реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества 
Наредба № 8 За реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Ценово
Наредба № 9 За символите, почетните знаци и звания на община Ценово
Наредба № 10 За  водене на регистър на детските градини на територията на Община Ценово 
Наредба № 11 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на мселскостопански животни на територията на Община Ценово
Наредба № 11 За пожарна безопастност и реда за пожарообезопасяване на обектите в експолатация на територията на Община Ценово - отменена изцяло с решение № 55 по протокол № 8/ 31.03.2020 г.
Наредба № 12 за управление на общинските горски територии в община Ценово, област Русе 
Наредба №13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225 a, ал. 3 от Закона за устройство на територията      
Наредба № 14 за  условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини в Община Ценово 
Наредба №16 За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ценово
Наредба № 17 за управление на общинските пътища     
Наредба № 18 За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово
Наредба № 19 за местните данъци 
Наредба № 20 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ценово ( по чл.196, ал. 5 на закона за устройство на територията - ЗУТ)  
Наредба №21 за управление на отпадъците на територията на Община Ценово

 

ПРАВИЛНИЦИ

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО,  ОБЛАСТ РУСЕ
Приет с Решение №190 по протокол №27/ 29.03.2017г.  
 
 

ПРОГРАМИ

 

План за младежта на Община Ценово за 2023 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Ценово през 2023 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г.

06.10.2017
ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИ И МЕРКИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ 09.10.2017. СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА УС ОТ 02.10.2017. 

УКАЗАНИЯ - DE MINIMIS  
УКАЗАНИЯ – ДОП.ФИН.РЕСУРС  

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017. 
Приета с Решение № 194 по Протокол № 28/26.04.2017 г.

цялата програма 

 

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 
Приета с Решение № 201 по Протокол № 28/26.04.2017 г.

Краткосрочна програма
Дългосрочна програма

 

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА 2017 ГОДИНА

Целият план pdf 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО 
ЗА ПЕРИОДА  01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

Приета с Решение №162 по Протокол №25/25.01.2017г.
Доп. с Решение №233 по Протокол №33/30.08.2017г.
Доп. с Решение №256 по Протокол №38/29.11.2017г.

Цялата програма PDF

 

ПРОГРАМА
ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА 
В ОБЩИНА ЦЕНОВО
ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2015 г.

Приета с Решение № 111 по Протокол № 15 от 25.07.2012 г.

Цялата програма DOC

 

 ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 
Приета с Решение № 44 по Протокол № 8/07.03.2012 г.

Цялата програма DOC

 

 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА 2017 ГОДИНА 

Цялата програма DOC