АРХИВ 2011-2015

Състав на Общинския Съвет

Мандат 2011-2015 г.    

ПП “НДСВ”

 

Данчо Костадинов Монков
За контакти: 0886 606 768

 

Георги Димитров Григоров
За контакти: 0888 959 063

 

Пламен Илиев Пантелеев
За контакти: 0888 294 109

 

Любен Иванов Игнатов
За контакти: 0887 761 234

 

Любен Кирилов Атанасов
За контакти: 0898 224 215

 

Кунка Троянова Тончева
За контакти: 0886 027 393

ПП “ГЕРБ”

 

Красимир Кирилов Танев
За контакти: 0885 960 365

 

Емил Иванов Божков
За контакти: 0888 578 348

 

Евгения Петкова Георгиева
За контакти: 0897 701 342

 

Галина Цветанова Георгиева
За контакти: 0884 800 059

ПП “БСП”

 

Панайот Русев Русев
За контакти: 0885 137 865

 

Михаил Билев Петков
За контакти: 0878 382 201

 

Даринка Ангелова Митева
За контакти: 0886 279 538

 

Комисии към ОС 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, ИНВЕСТИЦИОННА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, НОРМАТИВНА УРЕДБА, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Георги Димитров Григоров
2. Кунка Троянова Тончева
3. Любен Иванов Игнатов
4. Галина Цветанова Георгиева
5. Красимир Кирилов Танев
6. Михаил Билев Петков 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
1. Любен Кирилов Атанасов
2. Пламен Илиев Пантелеев
3. Емил Иванов Божков
4. Евгения Петкова Георгиева
5. Панайот Русев Русев
6. Даринка Ангелова Митева 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
1. Пламен Илиев Пантелеев
2. Георги Димитров Григоров
3. Евгения Петкова Георгиева
4. Галина Цветанова Георгиева
5. Даринка Ангелова Митева
6. Панайот Русев Русев

Решения на Общински Съвет 

Протокол № 069 от 19.10.2015 г., решение 517      
Протокол № 068 от 15.10.2015 г., решения 508-516   
Протокол № 067 от 18.09.2014 г., решения 488-507   
Протокол № 066 от 02.09.2015 г., решения 486-487   
Протокол № 065 от 26.08.2015 г., решение 481-485   
Протокол № 064 от 30.07.2015 г., решение 470-480     
Протокол № 063 от 15.07.2015 г., решение 469       
Протокол № 062 от 24.06.2015 г., решение 455-468    
Протокол № 061 от 27.05.2015 г., решение 450-454   
Протокол № 060 от 05.05.2015 г., решение 448-449
Протокол № 059 от 28.04.2015 г., решение 436-447   
Протокол № 058 от 26.03.2015 г., решение 425-435      
Протокол № 057 от 25.02.2015 г., решение 416-424 
Протокол № 056 от 09.02.2015 г., решение 415
 
Протокол № 055 от 27.01.2015 г., решение 409-414   
Протокол № 054 от 09.01.2015 г., решение 407-408 
Протокол № 053 от 19.12.2014 г., решение 395-406    
Протокол № 052 от 19.11.2014 г., решение 386-394        
Протокол № 051 от 22.10.2014 г., решение 380-385
Протокол № 050 от 26.09.2014 г., решение 375-379      
Протокол № 049 от 27.08.2014 г., решение 369-374    
Протокол № 048 от 19.08.2014 г., решение 368    
Протокол № 047 от 01.08.2014 г., решение 367        
Протокол № 046 от 29.07.2014 г., решения 351-366
     
Протокол № 045 от 30.06.2014 г., решения 344-350 
Протокол № 044 от 28.05.2014 г., решения 339-343    
Протокол № 043 от 14.05.2014 г., решение 338
    
Протокол № 042 от 23.04.2014 г., решения 318-337     
Протокол № 041 от 14.04.2014 г., решение 317         
Протокол № 040 от 27.03.2014 г., решения 304-316   
Протокол № 039 от 24.02.2014 г., решения 288-303
   
Протокол № 038 от 07.02.2014 г., решение 287           
Протокол № 037 от 28.01.2014 г., решение 286    
Протокол № 036 от 21.01.2014 г., решения 280-285
Протокол № 035 от 27.12.2013 г., решение 279    
Протокол № 034 от 17.12.2013 г., решения 270-278     
Протокол № 033 от 21.11.2013 г., решения 262-269
Протокол № 032 от 23.10.2013 г., решения 254-261    
Протокол № 031 от 26.09.2013 г., решения 251-253    
Протокол № 030 от 28.08.2013 г., решения 231-250       
Протокол № 029 от 24.07.2013 г., решения 219-230    
Протокол № 028 от 26.06.2013 г., решения 212-218      
Протокол № 027 от 28.05.2013 г., решения 199-211
    
Протокол № 026 от 23.04.2013 г., решения 188-198
Протокол № 025 от 27.03.2013 г., решения 181-187
Протокол № 024 от 12.03.2013 г., решения 179-180    
Протокол № 023 от 26.02.2013 г., решения 173-178   
Протокол № 022 от 23.01.2013 г., решения 161-172 
Протокол № 021 от 19.12.2012 г., решения 154-160
  
Протокол № 020 от 29.11.2012 г., решения 143-153   
Протокол № 019 от 24.10.2012 г., решения 135-142
Протокол № 018 от 26.09.2012 г., решения 129-134
Протокол № 017 от 23.08.2012 г., решения 119-128
Протокол № 016 от 10.08.2012 г., решение 118   
Протокол № 015 от 25.07.2012 г., решения 097-117 
Протокол № 014 от 28.06.2012 г., решение 096  
Протокол № 013 от 20.06.2012 г., решения 079-095
Протокол № 012 от 18.05.2012 г., решения 066-078  
Протокол № 011 от 26.04.2012 г., решения 061-065   
Протокол № 010 от 28.03.2012 г., решения 056-060
  
Протокол № 008 от 07.03.2012 г., решения 044-055   
Протокол № 007 от 16.02.2012 г., решения 041-043 

Протокол № 006 от 25.01.2012 г., решения 031-040
Протокол № 005 от 28.12.2011 г., решения 027-030   
Протокол № 004 от 02.12.2011 г., решения 012-026
Протокол № 003 от 15.11.2011 г., решения 003-011 
Протокол № 002 от 08.11.2011 г., решение 002  
Протокол № 001 от 04.11.2011 г., решение 001

 ДЕКЛАРАЦИИ  

Наредби на ОС

Наредба № 1 За поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово   
Наредба № 2 За общинската собственост на Община Ценово
Наредба № 3 За местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово          

Наредба № 4 За устройството и управлението на гробищните паркове(гробищата) и обредните зали в тях на територията на община Ценово      

Наредба № 5 За управление на отпадъците на територията на Община Ценово
Наредба № 6 За опазване на полските имоти и селскостопанското имущество 
Наредба № 7 За реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества 
Наредба № 8 За реда и условията за поставяне преместваеми съоръжения на територията на Община Ценово
Наредба № 9 За символите, почетните знаци и звания на община Ценово
Наредба № 11 За пожарна безопастност и реда за пожарообезопасяване на обектите в експолатация на територията на Община Ценово 
Наредба № 12 за управление на общинските горски територии в община Ценово, област Русе 
Наредба №13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225 a, ал. 3 от Закона за устройство на територията      
Наредба №16 За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ценово
Наредба № 17 за управление на общинските пътища     
Наредба № 18 За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово   

Правилници

 П Р А В И Л Н И К
 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Приет с Решение № 3 по Протокол № 3/15.11.2011 г.
Изм., Решение № 25 по Протокол № 4/02.12.2011 г.
Изм., Решение № 115 по Протокол № 15/25.07.2012 г.
Изм., Решение № 169 по Протокол № 22/23.01.2013 г.
Изм.и доп., с Решение №286 по Протокол №37/28.01.2014г.
Изм.и доп., с Решение №303 по Протокол №39/24.02.2014 г
 
     Мандат 2011 – 2015 г.
 
       ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1.(1) Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет Ценово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.
     (2) Организацията и дейността на Общинския съвет се определя и осъществява въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащо законодателство и разпоредбите на този правилник.
Чл.2.(1) Общинския съвет е колективен  орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие. 
     (2) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на Общината във връзка с осъществяване на следните дейности:
      1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
      2. устройството и развитието на общината и на населените места в нея;
      3. образованието;
      4. здравеопазването;
      5. културата;
      6. благоустрояването и комуналните дейности;
      7. социалните услуги;
      8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
      9. поддържането и опазване на културни, исторически и архитектурни паметници;
      10.развитието на спорта, отдиха и туризма.
      (3). Общинският съвет изпълнява и други дейности, определени със закон.
      (4) Общинският съвет се състои  от 13 (тринадесет) общински съветници и заседава в залата на съвета.
      (5) Заседание на Общинския съвет може да се провежда и в кметствата на Общината по решение на председателския съвет.
      (6) По изключение заседание на Общинския съвет може да се проведе и извън територията на Общината по решение на Общинския съвет. 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ 
НА ЕДНОКРАТНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ 
НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 60 ПО ПРОТОКОЛ № 10/28.03.2012  Г.
ДОП., С РЕШЕНИЕ №228 ПО ПРОТОКОЛ №29/24.07.2013 Г.
ИЗМ. И ДОП., С РЕШЕНИЕ № 281 ПО ПРОТОКОЛ №36/ 21.01.2014Г. 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Този Правилник определя реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Ценово.

целият правилник PDF

  

 Програми  

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2014 година 

цялата програма PDF

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА 
ПЕРИОДА  01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. 

Приета с Решение №409 по Протокол №55/27.01.2015г.
Изм. и доп. с Решение №425 по Протокол №58/26.03.2015г.
Изм. и доп. с Решение №426 по Протокол №58/26.03.2015г.
Доп. с Решение №453 по Протокол №61/27.05.2015г.
Доп. с Решение №459 по Протокол №62/24.06.2015г.

Доп. с Решение №493 по Протокол №67/18.09.2015г.
Доп. с Решение №494 по Протокол №67/18.09.2015г.
Доп. с Решение №495 по Протокол №67/18.09.2015г.
Доп. с Решение №509 по Протокол №68/15.10.2015г.

 

“Имотите и вещите - общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.”

 (чл.  11,  ал.  1  от Закона за общинската собственост) 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 С изменението на Закона за общинска собственост (ДВ, бр. 54/13.06.2008 г.) - чл. 8, ал. 9 Общинския съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост.
Разработването на настоящата програма се предхожда от документална инвентаризация на собствеността, извършена въз основа на актуална информация от регистрите за общинска собственост и счетоводните данни.

цялата програма PDF

 

 

/Проект/

ПРОГРАМА
ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА 
В ОБЩИНА ЦЕНОВО
ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2015 г.

Приета с Решение № 111 по Протокол № 15 от 25.07.2012 г.

Пълното интегриране на етническите малцинства в българското общество се намира в пряка зависимост със създаването на условия за съхранение на индивидуалните граждански права. Интеграцията е налице, когато мнозинството и представените малцинства си взаимодействат съгласувано в интерес на общото благо и развитие.
На територията на Община Ценово има наличие на няколко малцинствени групи /Роми, Турци, други/. Като най–голямата самоопределяща се етническа група, трайно населяваща Община Ценово са РОМИ. 
Времето, в което живеем ни дава шанса по-добре от всякога да опознаем многообразието от етноси и култури и да оценим възможностите за взаимно обогатяване. Различията между хората все повече се превръщат в ценност.
Чрез настоящата програма на Община Ценово се цели ромската общност да бъде интегрирана, а "интеграция" на ромската общност наричаме онова състояние на нещата, при което тя участва в обществения живот, като че ли не е отделна общност, при гарантирани индивидуални права и защита от дискриминация. 
Осъществяването на интеграционния процес изисква непредубедено опознаване на “другия” като начин за преодоляване на предразсъдъците, наследени от миналото. Интеграцията се проявява, когато не се допуска избирателност на основата на етническа принадлежност.
Интеграцията е комплексен процес обхващащ всички сфери на живота. Интеграцията е толерантност. Това означава, че всеки е свободен да се придържа към убежденията си и да признава тези права на останалите хора.
С изготвянето на Общинска програма за интегриране на малцинствата се създават условия за регламентиране на етническата проблематика в общината.
Програмата очертава основните цели и задачи в ключови обществени сфери, които ще гарантират промяна в начина на възприемане, категоризиране и представяне на малцинствата, както и пълноценната им интеграция.
Базирайки се на провеждащата се в страната политика, по отношение на решаване на проблемите на ромската общност, в програмата са визирани насоките за работа, към които е необходимо да се съсредоточат усилията на общинско ниво.

цялата програма DOC

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2012 година

цялата програма DOC

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2012 година
Приета с Решение № 75 по Протокол № 12/18.05.2012 г.

 

І. ОСНОВНИ  ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Осигуряване интересите на детето.
2. Отглеждане на детето в подходяща семейна среда.
3. Зачитане и уважение личността на детето.

II. ЦЕЛИ  НА ПРОГРАМАТА:
1. Създаване на условия за социално включване на децата.
2. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца.
3. Повишаване на здравната култура на родителите с оглед осигуряване здравето на децата.
4. Създаване   възможност за изява и поощряване на децата с  изявени дарби.

IІІ. ЗАДАЧИ  НА ПРОГРАМАТА:
1. Укрепване сътрудничеството между държавните, местните структури и НПО, работещи в сферата на закрила на детето, с оглед развитието на добри практики.
2. Развитие на дейности и социални услуги, свързани с превенция на изоставянето в институции, превенция на детската престъпност и насилие, осигуряване на  социална подкрепа на децата и техните родители, ограничаване агресията и опазване живота и здравето на децата, осигуряване на равен достъп на децата до образование.
3. Повишаване осведомеността на обществото, относно правата на децата, проблемите на децата в риск и техните семейства.

цялата програма DOC

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 
Приета с Решение № 44 по Протокол № 8/07.03.2012 г.

І. АНОТАЦИЯ
Успехът на програмите за намаляване популацията на безстопанствените кучета е в прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.
За да се реши проблема с безстопанствените кучета на първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на територията на Община Ценово. Да се следват комплексните мерки, определени от Световната здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета, кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общини. Изчислено е, че при правилно приложение на изброените мерки, в зависимост от числеността на популацията, кучетата се свеждат до минимум в период от 3 до 5 години.
Настоящата Програма се изготвя в изпълнение на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. Поради факта, че проблема с безстопанствените кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични) се наложи разработването и приемането на тази Програма.

цялата програма DOC

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА 2013 година  

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на настоящата програма е чрез мероприятията, които се провеждат от Читалищните настоятелства и заедно с другите държавни, стопански и обществени структури  в селата да се постигне: 

  1. Издигане нивото на читалището, като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на обществото.
  2. Задълбочаване на взаимовръзката с миналото, традициите, образователния процес, културата и благотворителността.
  3. Укрепване и модернизиране на читалището, развитие на активни културни и информационни функции.
  4. Разширяване социалния обхват на читалищната дейност.           

      Народните читалища са общински читалища на територията на Община Ценово.

Основните  им цели и задачи на народните читалища са заложени в Уставите им, като основната цел е:

- Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество, на основата на принципите на демократизма.

Като неправителствена институция Читалищата осъществяват своите дейности, регламентирани в Закон за народните читалища, а като юридически субект от ЗЮЛЦ ,спазва всички закони на страната имащи отношение към работата му.

цялата програма DOC