17.06.2024

В изпълнение на Решение № 89 от 29.05.2024 г. взето на заседание с Протокол № 15 Временна комисия към Общински съвет – Ценово, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ открива процедура за определяне на 2 бр. съдебните заседатели за Районен съд – Бяла от района на Общински съвет – Ценово и кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да подадат заявление, към което да приложат документи, доказващи изпълнението на изискванията на закона.
 
Изисквания към кандидатите
Съгласно чл. 67, ал. 1 и 3 от ЗСВ, за да бъде определено едно лице за съдебен заседател следва да отговаря на следните изисквания:
1. Да е дееспособен български гражданин;
2. Да е на възраст от 21 до 68 години;
3. Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
4. Да има завършено най-малко средно образование;
5. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страда от психически заболявания.
7. Да не е съдебен заседател в друг съд;
8. Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
9. Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Според чл. 68, ал. 5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на допуснатите кандидати, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
 
Необходими документи за кандидатстване
Съгласно чл. 7а от Наредба № 7 от 20.09.2017 г. за съдебните заседатели и чл. 68, ал. 3 от ЗСВ кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет – Ценово:
1. Заявление за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели - по образец, утвърден от Общински съвет-Ценово /Приложение 1/
2. Декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ - по образец, утвърден от Общински съвет-Ценово /Приложение 2/
3. Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ - по образец, утвърден от Общински съвет -Ценово /Приложение 3/
4. Образец на лица за препоръкипо чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение 4/
5. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
6. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
7. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
8. Мотивационно писмо;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 
Място и срок за подаване на документите
 
Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., в срок до 25.07.2024 г. включително, в с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66, в Общински съвет - Ценово
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗСВ списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се публикуват на интернет страницата на общинския съвет.
Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. по ред и условия, посочени в сайта на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на адрес:
 
гр. София 1000
ул. 'Врабча' 1, ет.2, ст.2
тел. 02 800 4506
 
Забележка:
Кандидатите, които вече притежават документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА представят същия. Не е необходимо издаване на нов.
 
Образецът на заявление може да бъде изтеглено от тук: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/blanki (Приложение 2 – проверка за принадлежност)
 
Повече информация за процедурата ще намерите тук: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/zayavleniya 
 
С правилата за определяне на съдебни заседатели подробно може да се запознаете тук: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135560660.
 
 
Начин и ред за провеждане на процедурата
 
С Решение № 89 от 29.05.2024 г., Общински съвет Ценово  избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Русе/Районен съд- Бяла.
    Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА, се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Ценово най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности
   Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет - Ценово може да задава въпроси.
    Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Ценово становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
    След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Ценово в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет- Ценово заедно с протокола от изслушването.
   Общински съвет Ценово, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.
 
Временна комисия към ОбС – Ценово