19.07.2023

 
Откриване процедура за избор на съдебни заседатели.
 
Общински съвет – Ценово, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ открива процедура за определяне на съдебните заседатели за Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Ценово и кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да подадат заявление, към което да приложат документи, доказващи изпълнението на изискванията на закона.
Съгласно чл. 67, ал. 1 и 3 от ЗСВ, за да бъде определено едно лице за съдебен заседател следва да отговаря на следните изисквания:
1. Да е дееспособен български гражданин;
2. Да е на възраст от 21 до 68 години;
3. Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
4. Да има завършено най-малко средно образование;
5. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страда от психически заболявания.
7. Да не е съдебен заседател в друг съд;
8. Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
9. Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Според чл. 68, ал. 5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на допуснатите кандидати, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗСВ кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет –Ценово :
1. Свидетелство за съдимост;
2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; - декларация-съдебни-заседатели-обява-саит-2023.docx
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 
Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., в срок до 18.08.2023г., в с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66.
 
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗСВ списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се публикуват на интернет страницата на общинския съвет.
 
Допуснатите кандидати ще бъдат изслушани от Временната комисия на Общински съвет – Ценово.
 
 Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
 
Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия може да получите от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /Комисията/. За целта следва да подадете заявление по образец до Комисията на адрес: София, 1000,  ул. Врабча № 1. Образеца на заявление, както и повече информация за процедурата ще намерите тук: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/zayavleniya .
 
С правилата за определяне на съдебни заседатели подробно може да се запознаете тук: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135560660/.