12.12.2019

На 16.12.2019 от 10.00 ч.ще заседава ПК Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии. 
На 16.12.2019 от 13.00 ч. ще заседава ПК Бюджет и финанси, инвестционна и икономикческа политика, нормативна уредба, стопански дейности, приватизация и общинска собственост. 

Заседанията на комисиите ще се проведат в кабинета на Председателя на Общински съвет Ценово при следния дневен ред >>