• Докладна записка вх.№100 от 23.01.2020 и приложения към нея
  28.01.2020
 • Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет
  27.01.2020

  27.01.2020

 • Покана и дневен ред за пето редовно заседание на ОбСъвет
  22.01.2020
 • Покана и дневен ред за заседание на комисиите
  22.01.2020
 • Обществено обсъждане на бюджета за 2020 г.
  8.01.2020
 • Заседания на постоянните комисии месец декември 2019
  12.12.2019

  12.12.2019

  На 16.12.2019 от 10.00 ч.ще заседава ПК Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии. 
  На 16.12.2019 от 13.00 ч. ще заседава ПК Бюджет и финанси, инвестционна и икономикческа политика, нормативна уредба, стопански дейности, приватизация и общинска собственост. 

 • 4-то редовно заседание на ОбС Ценово през декември
  12.12.2019

  12.12.2019

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Ноември 2019 г.
  22.11.2019

   22.11.2019
  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на трето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.11.2019г. (сряда) от 10:00 часа  в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.

  Дневен ред

 • График за провеждане на ивънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м. Ноември 2019г.
  18.11.2019
  18.11.2019
  На основание чл.31, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на второ /извънредно/ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 19.11.2019г.